Svenska bankföreningen

Svenska Bankföreningen

Bankföreningens medlemmar är banker, samt finansbolag och bostadsinstitut som ingår i bankkoncernerna. Bankföreningen har 32 medlemmar, varav åtta är utländska banker.

Penningtvättslagen ställer höga krav på att bankerna har god kännedom om kundernas och deras bankaffärer. Banken måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med de transaktioner som kunderna vill utföra. Det är därför som banken måste ställa frågor när någon vill bli kund i banken, eller när kunder vill utföra bankärenden.

Hur arbetar bankerna?

När någon vill göra en inbetalning, transaktion eller liknande på en bank krävs det att inbetalaren ska kunna visa en giltig id-handling om bankpersonalen kräver det. Oavsett om det är en insättning på sitt eget konto, eller en större överförig, är det alltid krav på att personalen på banken ska följa de lagar och föreskrifter som de är ålagda att följa.

Om personalen på banken anser att syftet med överföringen eller transaktionen inte är helt uppenbart, kan de kräva att svara på ett antal frågor angående var pengarna kommer ifrån, vad de ska användas till och liknande. Det finns också situationer där banken kan behöva se kvitton, avtal och fakturor som styrker insättarens förklaring.

Sedan kan inte vem som helst bli kund hos en bank, eftersom banken först måste göra en kontroll om varför och vad för slags konto kunden vill öppna hos banken. Det kan då bli behövligt med ett flertal kompletterande frågor som skall ge banken en insyn i kundens syfte med att öppna ett konto. Samtidigt är det inte garanterat att kunden inte kommer att behöva visa en giltig id-handling när bankpersonalen kräver det, men också att lämna kompletterande uppgifter om det anses vara nödvändigt.

När kan banken säga nej?

Penningtvättlagen säger att banken eller finansinstitutet inte får ingå någon slags förbindelse med en kund, eller utföra en transaktion, om banken inte känner till kundens syfte och verksamhet. Om banken inte kan se och förstå syftet med en affärsrelation eller överföring, kan banken neka och kräva in mer information från kunden.

Det betyder att om kunden inte kan visa en giltig id-handling, eller ge en enligt banken god och trolig förklaring till varför transaktionen eller tjänsten bör utföras, kommer banken att neka. Om lagen inte efterföljs, kan det leda till att den enskilde bankanställde och banken kan drabbas as sanktioner från Finansinspektionen. Om banken sedan misstänker penningtvätt ska det rapporteras till Finanspolisen.

Läs om hur dessa instanser arbetar:

Ekobrottsmyndigheten
Finansinspektionen
Finanspolisen
Skatteverket
Växlingskontor och banker