Finanspolisen

Det som i ett tidigt skede kan se ut som en småskalig affär, kan i själva verkar vara en av många misstänka transaktioner i ett system av ekonomisk brottslighet, eller rent ut av finansiering av terrorism. Syftet är att Finanspolisen ska kunna ringa in den organiserade brottsligheten, som ofta är finansierad av ”svarta pengar” som är i behov av att bli tvättade.

När en privatperson, verksamhet eller finansiellt institut lämnar en anmälan eller en penningtvättsrapport till Finanspolisen blir det inte en polisanmälan, utan istället en rapport om en avvikande och misstänkt transaktion kan ha koppling till ekonomisk brottslighet.

Om en person eller verksamhet anmäler något som verkar misstänkt till Finanspolisen, och misstankarna i sin tur visar sig vara felaktiga eller inte ha någon grund, läggs ärendet ner. Det som många uppgiftslämnare i sin tur efterfrågar är huruvida en anmälan till Finanspolisen blir offentlig, men får då till svar att myndigheten inte lämnare information vidare.

Skulle det istället visa sig att det finns anledning till att misstänka att det är något kriminellt eller avvikande som ligger bakom, leder det till att Finanspolisen börjar inhämta information och analysera detta för att skapa en underrättelserapport.

Även denna sort av rapport är inte något som lämnar myndigheten, eftersom det i sin tur skulle kunna störa utredningsarbetet, men även äventyra säkerheten för den som har lämnat informationen.

Finanspolisen har som policy att inte göra penningtvättsrapporter offentliga, detta för att allmänheten skall ha ett starkt förtroende till myndigheten, men också för att rapporteringen av misstänka brott skall öka. Skulle det vara så att en rapport måste lämnas ut till åklagare och domstol, krävs det synnerligt starka skäl för att den skall spridas utanför Finanspolisens väggar.

När bör man rapportera till Finanspolisen?

Finanspolisen rekommenderar att man bör rapportera om man misstänker att något inte är helt i överens med gällande lagstiftning och föreskrifter, oavsett vilket belopp det handlar om. När det gäller större betalningar med hjälp av kontanter bör mottagen vara vaksam om det någon gång avviker från vanliga betalningsrutiner. För privatpersoner finns det inget krav på rapportering, men Finanspolisen är i allmänhet tacksamma för samtliga tips som kommer in.

Om det sedan är en kontant betalning som överstiger 15 000 Euro, är man som säljare skyldig att granska och samtidigt eventuellt rapportera köpet av exempelvis bilar, juveler, konst, båtar och liknande dyra objekt – detta eftersom det inte är normalt att någon köper en bil för flera hundra tusen kronor och betalar med kontanter.

Läs om hur dessa instanser arbetar:

Ekobrottsmyndigheten
Finansinspektionen
Skatteverket
Svenska bankföreningen
Växlingskontor och banker