Finansinspektionen

Finansinspektionen är en statlig myndighet med ungefär 300 medarbetare, vars främsta uppgift är att övervara de företag som är verksamma på finansmarknaden i Sverige. Uppdraget är att se till att det finansiella systemet fungerar effektivt, men också uppfyller de krav på stabilitet som finns. Samtidigt är de ett slags konsumentskydd inom finanssektorn.

Då all laglig finansiell verksamhet är reglerad, måste det finnas föreskrifter och ett reglemente som revideras och förnyas, ligger även denna uppgift på Finansinspektionens bord. För att Finansinspektionen ska kunna besluta om föreskrifter krävs ett bemyndigande från Regeringen, men detta leder i sin tur att föreskrifterna blir juridiskt bindande.

Myndigheten kan också utfärda allmänna råd, som dock inte är juridiskt bindande, men som ger företag en möjlighet att bete sig på ett sätt som kanske inte är identiskt med rådet, men helt acceptabelt så länge det sker enligt syftet med det.

Hur arbetar Finansinspektionen?

Finansinspektionen har tillsyn över drygt 3 700 finansiella företag, 600 utländska bolag inom finanssektorn som är verksamma i Sverige och information från 300 börsbolag.

Då det är oerhört många företag kan inte myndigheten granska samtliga från grunden och upp, utan gör istället riskbedömningar och arbetar utifrån dessa för att kunna se om en djupare granskning är nödvändig.

Då antalet företag inom branschen är för stort för att Finansinspektionen skall kunna granska samtliga, ligger det ett stort ansvar på företagen själva att motverka och arbeta mot den ekonomiska stabiliteten. I slutändan är det företagets ledning som är ytterst ansvariga, vilket gör att revisorerna har som uppdrag att granska företagets ekonomi, och således påtala brister och oegentligheter för ledningen.

Varje höst producerar Finansinspektionen en bedömande rapport, Riskrapporten, som pekar på de risker och möjligheter som myndigheten anser vara de mest allvarliga inom det finansiella området. Exempel på risker som rapportern tar upp är bland annat om det finns aspekter som kan påverka den finansiella stabiliteten, men också konsumentskyddet är en viktig fråga i rapporten.

Finansinspektionen utfärdar också tillstånd till de företag som anser att de kan erbjuda sina tjänster för allmänheten inom just finanssektorn. Samtidigt som de utfärdar tillstånden, är det även Finansinspektionen som dra tillbaka tillstånden om de anser att ett företag inte följer de lagar och föreskrifter som finns.

Hur går det till när någon ansöker om ett tillstånd?

  • En ansökan blir ett ärende hos FI och får ett diarienummer.
  • En handläggare blir ansvarig för ärendet och den som ansökt får en bekräftelse (skriftlig eller muntlig) på att ansökan kommit in till FI.
  • När ansökningsavgiften är betald går handläggaren igenom ansökan för att se om den är fullständig.
  • Om något saknas begär FI in kompletterande uppgifter från er. Ibland behöver FI även ta in uppgifter från andra myndigheter.
  • I den fortsatta bedömningen kan fler tjänstemän på FI med olika kompetens vara inblandade.
  • När ansökan är fullständig och av god kvalitet fattar FI beslut i ärendet. En kopia av beslutet skickas till den som ansökt. All information i ärendet sparas och diarieförs.

Läs om hur dessa instanser arbetar:

Ekobrottsmyndigheten
Finanspolisen
Skatteverket
Svenska bankföreningen
Växlingskontor och banker