Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet där åklagare, poliser, ekorevisorer och andra experter arbetar tillsammans i utredningsteam. Myndigheten har drygt 400 medarbetare, där det bland annat ingår ca 180 poliser, 85 åklagare, 40 ekorevisorer och 40 ekoadministratörer. Ekobrottsmyndigheten samverkar också med andra myndigheter och intresseorganisationer som exempelvis Skatteverket, Finansinspektionen och Tullverket.

Hur arbetar Ekobrottsmyndigheten?

Ekobrottsmyndighetens uppdrag är att främst bekämpa och förebygga ekonomisk brottslighet och kriminalitet i Sverige, och utreder årligen ungefär 35 000 brottsmisstankar där ungefär en fjärdedel leder till åtal. En viktig del av myndighetens uppdrag är att arbeta brottsförebyggande inom ekonomisk kriminalitet, vilket de vill göra genom att nå ut till så många som möjligt. Deras övergripande mål med just brottsförebyggandet är att den risk som föreligger för att brott ska begås ska minska – vilket de gör genom att samarbeta med exempelvis närings- och arbetslivet.

I första hand är det just den grova och organiserade ekonomiska brottsligheten som Ekobrottsmyndigheten riktar in sig på, men samtidigt är det också mindre allvarliga brott som hamnar på agendan. Anledningen är inte att straffen för dessa brott är långa eller höga, utan snarare för att de skall fungera i ett förebyggande syfte.

Utöver detta analyserar också myndigheten ekobrottslighetens utveckling, och föreslår lagändringar och andra åtgärder – detta för att minska och stoppa den ekonomiska brottsligheten i Sverige.

När en anmälan kommer in till Ekobrottsmyndigheten, granskas den av en åklagare som bestämmer hur ärendet skall hanteras, och sedan beslutar om ett åtal skall väckas eller inte. Myndigheten sorterar in samtliga ärenden som går vidare i tre olika kategorier, där de bedöms efter allvarlighetsgrad:

Mängdärende

De ärenden som anses vara av en enklare brottslighet utreds enligt en standardmodell, och runt 2000 ärenden per år hamnar i den här kategorin. Policyn är att den som är misstänkt för ett brott som faller under kategorin skall få ett beslut från myndigheten inom 90 dagar.

Projektärende

När det gäller nästa kategori, så är det ärenden som är mer krävande i frågor kring utredning och personal, men som ändå är tillräckligt enkelt för att det skall kunna handläggas med förenklade rutiner. Själva förundersökningen sköts av ett team, där poliser, ekorevisorer och ekosekreterare ingår, och leds då av en åklagare som kan besluta om exempelvis husrannsakningar och frihetsberövanden. Ett ärende av den här typen tar i genomsnitt 9 månader från det att en anmälan och utredning inleds.

Särskilt krävande mål

När ett ärende är särskilt komplicerat och omfattande, kan det i många fall vara svårt att utreda då det kan kräva flera specialister och utredare. Exempel på detta är när det är brottslighet som involverar flera personer eller företag, eller när det är en brottslighet av den arten som involvera internationella förgreningar.

Men det är inte bara när det är grov kriminalitet som ett ärende kan klassas som särskilt krävande mål, det är också när det är behövligt med mer komplicerade utredningsåtgärder. Exempel är telefonavlyssning, också kallat hemliga tvångsmedel, som kan användas när utredarna finner det tvunget för att kunna införskaffa information till utredningen.

Läs om hur dessa instanser arbetar:

Finansinspektionen
Finanspolisen
Skatteverket
Svenska bankföreningen
Växlingskontor och banker