Sverige dåligt skyddat för korruption

Riksrevisionen ger myndigheter kritik för att de saknar kunskap om hur utsatta för korruption de är. Flera har dessutom inte viktiga åtgärder för att förhindra korruption.

Sex fallstudier

Med korruption menas att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå ”otillbörlig” vinning för sig själv eller andra. Det görs genom muta eller någon form av ersättning.

Myndigheterna har svarat på en enkät om arbetet för att förebygga korruption.

Utöver det har sex fallstudier gjorts av myndigheter som verkar i kända riskområden: Trafikverket, Försäkringskassan, Energimyndigheten, Linköpings universitet, Tullverket och Migrationsverket.

Riksrevisionen har granskat 65 myndigheter som omsätter omkring 90 procent av statens budget. En fjärdedel av myndigheterna har inte värderat risken för korruption, vilket får till följd att de inte heller vet vad de ska göra för att på ett bra sätt motverka det.

”Korruption skadar medborgarnas förtroende för statens verksamhet. Det är därför viktigt att myndigheterna är medvetna om riskerna och kan förebygga korruption. Hittills har dock kunskapen om hur statliga myndigheter skyddar sig mot korruption varit dålig.”
Det skriver riksrevisorn Jan Landahl på DN debatt.

Enligt Riksrevisionen kan en anledning till myndigheternas brister vara att de underskattar riskerna och helt enkelt inte tror att det kan finnas korruption hos dem. Det finnas allt som oftast riktlinjer, men de är alldeles för generella och dåligt anpassad till myndighetens faktiska verksamhet.

Det måste till riktade åtgärder mot risker man har identifierat, och det krävs ett aktivt ledarskap, skriver revisionen.

Du kan läsa rapporten på Riksrevisionens hemsida.