Strängare krav på myndigheter

Regeringen skärper myndigheters krav när det gäller penningtvätt. Nu måste Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen återrapportera och föra statistik, en punkt där Sverige fått kritik.
Men det är tveksamt hur stor betydelse de nya kraven har.

Ladda ner

I regleringsbreven från regeringen bestäms mer i detalj hur myndigheternas verksamhet ska se ut, utifrån den budget riksdagen fastslagit. Den största förändringen är ett helt nytt stycke i regleringsbrevet till Ekobrottsmyndigheten om handläggning av penninghäleri.

Ladda ner Stoppa Penningtvätts sammanställning av förändringarna i kraven på Ekobrottsmyndgiheten och Finansinspektionen – klicka här.

Läs hela Finansinspektionens regleringsbrev här

Läs hela Ekobrottsmyndighetens regleringsbrev här.

Penningtvätt är något som fått alltmer uppmärksamhet de senaste åren. I kampen mot organiserad brottslighet och terrorism riktas blickarna ofta mot Europa som ses som den nya arenan för tvätten, efter att USA skärpt reglerna och, åtminstone till stor del, strypt kriminellas möjligheter.

Som Stoppa Penningtvätt tidigare skrivit saknas viktig statistik hos svenska myndigheter om den misstänkta penningtvätten. Finanspolisen vet inte hur många av deras rapporter som leder till förundersökningar, åtal eller fällande domar. Man vet inte heller hur många personer som åtalats, eller fällts. Ekobrottsmyndigheten har inte heller någon statistik, och bilden är densamma hos Finansinspektionen. Detta trots att EU kräver det, och det efterfrågas internationellt.

”Bara liten del”

Daniel Vesterhav

Foto: Per Asplund/Brå

När riksdagen nyligen beslutade om Ekobrottsmyndighetens verksamhet under 2013 tillkom krav på just statistik, och även ordvalen skärptes. Nytt för i år är till exempel att myndigheten ska redovisa uppgifter om penninghäleri och penninghäleriförseelse. Det är de enda motsvarigheterna vi har till penningtvätt, då penningtvätt i sig inte är ett brott i Sverige. Statistiken ska bland annat gälla antalet misstänkta personer som lagförts, antal väckta åtal, nedlagda förundersökningar med mera.

– Då kommer man i alla fall att få mer uppgifter om penninghäleri, men det är bara en liten del av penningtvätten, säger Daniel Vesterhav, utredare på Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

– Det är ovanligt med sofistikerade fall av penningtvätt som kommer in under penninghäleri, fortsätter han.

Mörkertal

Problemet är just det att det inte finns något brott som heter penningtvätt. Man kan till exempel inte fällas för så kallad ”självtvätt”, alltså att man själv tvättar sina pengar. Penninghäleri utgår istället från att den misstänkte tvättar någon annans pengar. Dessutom måste ursprungsbrottet, alltså därifrån de svarta pengarna kom, kunna bevisas.

Sammantaget är det, trots skärpta formuleringar och krav på statistik, svårt att få en bild av penningtvätten i Sverige.

– Du vet inget om mörkertalet, den faktiska penningtvätten, säger Daniel Vesterhav.[pullquote]Du vet inget om mörkertalet[/pullquote]

Ospecifikt för Finansinspektionen

Även Finansinspektionen (FI), som är tillsynsmyndighet i flera branscher på den finansiella marknaden, har fått tydligare krav på sig. Numer finns ett stycke om återrapportering, där det bland annat står att FI ska redovisa hur stor del av företagen under tillsyn som myndigheten granskar extra under året. Men något specifikt om penningtvätt finns inte.

Kanske håller penningtvätt ändå på att bli en fråga av växande betydelse i Sverige. I slutet på förra året gav regeringen 16 myndigheter i uppdrag att ta fram en riskbedömning för penningtvätt och finansiering av terrorism.


Jesper Cederberg
redaktionen@stoppapenningtvatt.nu